Information & News

เพิ่มโอกาสทางการขาย ด้วยกลยุทธ์ของการชิงโชค LUCKY DRAW
       สถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน เพื่อช่วงชิงผู้บริโภค หรือส่วนแบ่งการตลาด การหากลยุทธ์เด็ดมาเล่นกับผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อต้องเดาความสนใจของลูกค้า และอื่นๆ ประกอบ ทั้งสินค้า ราคา และช่องทางการขาย วันนี้เราจึงมาแนะนำเทคนิค กลยุทธ์การตลาดที่เรียกว่า การชิงโชค เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่จำเป็น และหวังผลกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ค่อนข้างมาก โปรโมชั่นลุ้นโชค สำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างยอดขาย และดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจผลิตภัณฑ์ ยอดขายมักจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดมากกว่าที่จะทำการตลาดแบบปกติทั่วไป       ประโยชน์ที่แท้จริงของการออกโปรโมชั่นชิงรางวัล ก็คือการสร้างโอกาสทางการขายให้เพิ่มขึ้น และยังเป็นเครื่องมือโปรโมทแบรนด์ ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะการทำธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดชนิดที่ใครกระพริบตาก่อนอาจหมายถึงการกระเด็นออกไปจากตลาดได้ทันที หรือหากใครทำโปรโมชั่นที่ดึงดูดลูกค้าได้ก่อนมันหมายถึงความได้เปรียบและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ที่สำคัญคือยอดขายที่จะหลั่งไหลมาพร้อม ๆ กับความสนใจที่เพิ่มมากขึ้น

       ดังนั้นกลยุทธ์ที่จะช่วงชิงยอดขาย และทำให้แบรนด์ติดหูติดตา และติดใจได้เร็วที่สุด เป็นสิ่งที่สำคัญในการบริหารงาน กลยุทธ์ของการชิงโชค ด้วยการจับรางวัล หรือการสุ่มเลือกจากหมายเลขโทรศัพท์สำหรับช่องทางของการส่ง sms เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ยอดขายมหาศาลเหล่านั้นเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียว

       นอกจากนี้การออกโปรโมชั่นชิงโชค ยังสร้างแรงจูงใจในการซื้อจากลูกค้าใหม่ได้อย่างง่ายดาย เราจะได้ทูตทางการค้าแบบฟรี ๆ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ชอบชิงโชค เมื่อรู้ว่าแบรนด์ไหนที่มีการแจกรางวัล ก็ย่อมบอกต่อเพื่อนฝูงให้ซื้อกินซื้อใช้สินค้าแบรนด์นี้กันมากขึ้น และยังเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในตลาด       ในส่วนของผู้ประกอบการที่กังวลใจกับความยุ่งยากในการจัดโปรโมชั่นของการชิงโชค ชิงรางวัล ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ปัจจุบันนี้มีบริษัท ดี-ลัค อีเว้นท์ จำกัด ตัวช่วยที่จะทำหน้าที่จัดการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องการออกโปรโมชั่นชิงรางวัลของบริษัท เพราะการออกโปรโมชั่นชิงโชคเป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อน เนื่องจากในส่วนนี้จะต้องมีเงื่อนไขและข้อบังคับทางกฎหมายที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และต้อง ขออนุญาตชิงโชค ทุกครั้งก่อนทำการโปรโมทออกสื่อ หากได้บริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่ช่วยจัดการเรื่องเหล่านี้มันจะช่วยให้ธุรกิจไหลลื่นยิ่งกว่า ภายใต้งบประมาณที่ถูกลงได้

       คุณจะเหมือนมีที่ปรึกษา มีผู้ช่วยในการบริหารงบประมาณทางการตลาด และที่สำคัญ สะดวกครบจบในเวลาอันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ดำเนินการขออนุญาตชิงโชค จับรางวัล ติดต่อผู้โชคดีและ มอบรางวัล ในวันจริง นับว่าสะดวกกับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก คอยดูยอดขายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ประกอบด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้
"การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ประกอบด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

(1) แบบบันทึกถ้อยคำผู้ขออนุญาต (ปค.14) เป็นบันทึกถ้อยคำของผู้ขออนุญาตถึงกติกาวิธีการเล่น ระยะเวลาการเล่น เงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การโฆษณา เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(2) หนังสือแสดงความประสงค์ขออนุญาตของบริษัท หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่นิติบุคคลผู้ขออนุญาต แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกฯ โดยหนังสือต้องครอบคลุมถึงกติกาวิธีการเล่น ระยะเวลาการเล่น เงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การโฆษณา เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(3) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการแทน) [กรณีมอบอำนาจ เฉพาะเรื่องตดิอากรแสตมป์ 10 บาท หากเป็นการมอบอำนาจทั่วไปติดอากรแสตมป์ 30 บาท] ลงนามโดยผู้มี อำนาจ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคลด้วย(ถ้าหนังสือรับรองนิติบุคคลนั้นระบุไว้ให้ต้องประทับ)

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาPassport ของผู้มอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้แก่ผู้ยื่นขอ อนุญาตดำเนินการแทน)

(5) แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (หากเป็นกรณีมอบ อำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจนั้นเป็นผู้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่)

(6) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนไว้ตอ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง วัตถุประสงค์ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็น ผู้ประกอบการฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องใช้เอกสารข้อนี้)

(7) หนังสือแจ้งยืนยันการจัดเตรียมของรางวัล

(8) ใบเสร็จของรางวัล หรือใบสั่งซื้อสิ่งของรางวัล หรือใบสนับสนุนของรางวัล (แล้วแต่กรณี) กรณี รางวัลเป็น รถยนต์ / อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด / ทองคำตั้งแต่200,000บาทขึ้นไป /หรือสิ่งของรางวัลอื่นที่ มีมูลค่ามาก { กรณีเป็นใบเสนอราคาสิ่งของรางวัล ให้ลงลายมือชื่อทั้ง ผู้ทำคำเสนอราคา(ผู้ขาย) และผู้ตอบรับลงนาม สั่งซื้อของรางวัล(ผู้ขออนุญาตฯ)(ต้องประทับตราบริษัทฯ ด้วย ถ้าหนังสือรับรองนิติบุคคลระบุไว้ให้ต้องประทับตรา) }

(9) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการ จากกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา /หรือหนังสือสัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย /หรือลิขสิทธิ์การขาย สิทธิบัตร /หรือ สัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของสินค้าต่างประเทศที่มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย แต่เพียงผู้เดียว /หรือใบอนุญาตก่อสร้างโครงการกรณีที่เป็นบ้านจัดสรรหรือคอนโดมิเนียม /หรือเอกสารอื่นใดที่แสดง ถึงสิทธิในการขายหรือจำหน่ายสินค้านั้นๆ หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริกา ร นั้นๆ

(10) ตัวอย่างสิ่งพิมพ์โฆษณา หรือตัวอย่างคูปองในการชิงโชค (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งมีรายละเอียด การเล่นครบตามกฎหมาย สคบ.)

(11) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ในการจับรางวัลจากเจ้าของสถานที่ เช่น โรงแรม ,ศูนย์ประชุม เป็นต้น (สำหรับกรณีที่จับรางวัลนอกสถานที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของผู้ขออนุญาต) พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง สิทธิความเป็นเจ้าของ เช่น สำเนาทะเบียนบ้านแสดงสถานภาพเจ้าบ้าน , หนังสือสิทธิการใช้ประโยชน์จากสัญญาเช่า , หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งระบุที่ตั้งดังสถานที่จับรางวัล เป็นต้น"


อ้างอิง : ข้อมูลจากกรมการปกครอง https://multi.dopa.go.th/omd1/news/cate5/view15
CONTACT US

818/205 Moo 10, Indy 2 Village, PrachaUthit 90, Khlong Bang Pla Kot, Pha Samut Chedi, Samutprakan 10290
Tel: 061-8245416
Line: dluck205
dluckevent@gmail.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design